Algemene voorwaarden

Start Kinderopvang, 16 april 2022

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Start Kinderopvang en een Opdrachtgever, waarop Start Kinderopvang deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk/elektronisch is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Start Kinderopvang in het kader van een opdracht ingeschakelde derden.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Start Kinderopvang en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever worden door Start Kinderopvang uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2 OFFERTES

2.1 Alle offertes van Start Kinderopvang zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

2.2 Start Kinderopvang kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst tussen Start Kinderopvang en de Opdrachtgever bindt Start Kinderopvang slechts nadat Start Kinderopvang de overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk/elektronisch heeft bevestigd.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Start Kinderopvang derhalve schriftelijk/elektronisch in gebreke te stellen. Start Kinderopvang dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door Start Kinderopvang mogelijk te maken, in het bijzonder omvat dit het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

3.4 Start Kinderopvang heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 4 DUUR EN BEËINDIGING

4.1 Start Kinderopvang is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Start Kinderopvang ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Start Kinderopvang kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Start Kinderopvang op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Start Kinderopvang de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Start Kinderopvang gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Start Kinderopvang, zal Start Kinderopvang in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden door Start Kinderopvang extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Start Kinderopvang anders aangeeft.

4.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht voor het maken van een website geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of reeds gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte arbeidstijd, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 PRIJZEN EN BETALING

5.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief 21% omzetbelasting (BTW) tenzij Start Kinderopvang anders aangeeft.

5.2 Start Kinderopvang heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt en worden tevens gepubliceerd op de website van Start Kinderopvang. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

5.3 Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende kosten, kan een aparte offerte c.q. aangepaste factuur worden opgesteld. De bepalingen omtrent meerwerk zijn van toepassing.

5.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Start Kinderopvang aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk/elektronisch anders door Start Kinderopvang aangegeven. Start Kinderopvang is gerechtigd om periodiek (maandelijks) te factureren.

5.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Start Kinderopvang echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 6 MEERWERK

6.1 Een verzoek om meerwerk dient schriftelijk/elektronisch aangevraagd te worden, waarbij Start Kinderopvang slechts gehouden is aan het verzoek te voldoen indien zij schriftelijk/elektronisch akkoord is gegaan en de meerwerk opdracht heeft aanvaard. Extra werkzaamheden dienen ook vergoed te worden in die gevallen waarin Start Kinderopvang (meer) werkzaamheden heeft uitgevoerd maar dit schriftelijk/elektronisch niet heeft aanvaard. Meerwerk dient vergoed te worden volgens de gebruikelijke tarieven van Start Kinderopvang.

6.2 Onder artikel 6.1 wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.

6.3 Voor zover bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Start Kinderopvang, Opdrachtgever zoveel mogelijk van te voren schriftelijk/elektronisch informeren omtrent de financiële gevolgen van de extra werkzaamheden of prestaties.

ARTIKEL 7 SUPPORT

7.1 Start Kinderopvang levert telefonisch, via een online meeting, of per e-mail advies, informatie en ondersteuning over het gebruik en functioneren van de diensten.

7.2 Opdrachtgever zal onmiddellijk na het optreden van een storing, Start Kinderopvang daarvan schriftelijk/elektronisch of per telefoon op de hoogte brengen.

7.3 Klachten over de dienstverlening of storingen kunnen via e-mail of per telefoon worden gemeld. Start Kinderopvang zal de klachten onderzoeken en zo nodig maatregelen nemen.

7.4 Bij klachten of storingen spant Start Kinderopvang zich in om binnen enkele uren te reageren. Start Kinderopvang kan dit echter niet garanderen, maar zal zich maximaal inspannen om binnen 24 uur te reageren.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Start Kinderopvang is niet aansprakelijk voor schade of kosten die geleden zijn wegens storingen of niet beschikbaarheid van computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder bijvoorbeeld internet.

8.2 Start Kinderopvang is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door gebruik van de diensten door Opdrachtgever en de onjuistheid/onvolledigheid van door Opdrachtgever aangeleverde of ingevoerde gegevens.

8.3 Start Kinderopvang is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies of beschadiging van (opgeslagen) data.

8.4 Start Kinderopvang is niet aansprakelijk voor gevolgen van hacking, (D)DOS-aanval of anderszins uitval van functionaliteit en vormen van cybercrime.

8.5 Start Kinderopvang is met betrekking tot grafische ontwerpen en teksten niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8.6 Opdracht vrijwaart Start Kinderopvang tegen alle schade en kosten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van (vermeende) aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Start Kinderopvang lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, enig handelen van Opdrachtgever in de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad.

8.7 Start Kinderopvang is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruikte software en/of infrastructuur van Opdrachtgever en/of derden.

8.8 Start Kinderopvang kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:

– redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Start Kinderopvang te laten beantwoorden aan de overeenkomst;

– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade in het kader van de overeenkomst;

– redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de geleden directe schade.

8.9 De aansprakelijkheid van Start Kinderopvang ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Start Kinderopvang ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Start Kinderopvang in staat is adequaat te reageren.

8.10 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Start Kinderopvang.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Aansprakelijkheid als gevolg van een overmachtssituatie is uitgesloten. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Start Kinderopvang geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Start Kinderopvang niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, inclusief overmacht van toeleveranciers van Start Kinderopvang, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, ongeacht of het gebruik door Opdrachtgever aan Start Kinderopvang is voorgeschreven; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van intern, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; oorlog; staking in het bedrijf van Start Kinderopvang of derden; algemene vervoersproblemen; en de onbeschikbaarheid van 1 of meer personeelsleden.

12.2 Ingeval van overmacht is Start Kinderopvang gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

12.3 Indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden duurt, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er op Start Kinderopvang enige verplichting tot schadevergoeding rust.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING

13.1 Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de gegevens c.q. informatie welke aan beide partijen bekend worden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden vermeld in deze en andere overeenkomsten, een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Partijen staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de ander partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard (wachtwoorden) geheim zal blijven.

ARTIKEL 11 OVERIGE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

11.1 Start Kinderopvang zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

11.2 Opdrachtgever dient voldoende beschermingsmaatregelen te treffen om eigen informatie en data te beveiligen, waaronder bijvoorbeeld een virusscanner, firewall en periodieke wachtwoorden.

11.3 Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de opgeslagen gegevens die door Opdrachtgever worden ingevoerd en gebruikt.

11.4 Opdrachtgever staat jegens Start Kinderopvang in voor de juistheid van alle informatie die hij of zij aan Start Kinderopvang verstrekt in het kader van de overeenkomst die Start Kinderopvang nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

11.5 Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Start Kinderopvang te maken. Onder fouten wordt verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.

ARTIKEL 12 PRIVACY BEPALINGEN

12.1 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Start Kinderopvang verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

12.2 Voor verdere privacy bepalingen verwijst Start Kinderopvang naar de hiervoor opgestelde privacyverklaring.

ARTIKEL 13 OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Start Kinderopvang behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Op deze algemene voorwaarden en alle contracten en overeenkomsten met Start Kinderopvang gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.